ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ

Адрес:
гр. Трън, ул. Г. Димитров №14

Председател
Наталия Кадънкова – 0894423523

Членове:
Румяна Боянова
Филип Димитров
Момчил Петров

ИК „България за Трънско“ е регистриран в Общинска избирателна комисия Трън с


РЕШЕНИЕ
№ 172-МР
Трън, 02.05.2017

ОТНОСНО: Регистриране на инициативен комитет „БЪЛГАРИЯ ЗА ТРЪНСКО” за участие в информационно – разяснителната кампания по въпроса на местния референдум на 11 юни 2017г. представляван от Наталия Йорданова Кадънкова

В Общинска избирателна комисия Трън е постъпило заявление от инициативен комитет „БЪЛГАРИЯ ЗА ТРЪНСКО”,  представляван от Наталия Йорданова Кадънкова, заведено под №1 на 28.04.2017г. в регистъра на инициативните комитети за участие в  информационно – разяснителната кампания по въпроса на местния референдум на 11 юни 2017г.. Заявлението е подписано от 4 гласоподаватели, членове на инициативния комитет в състав: Наталия Йорданова Кадънкова, Румяна Йорданова Боянова, Филип Младенов Димитров, Момчил Боянов Петров.  Заявена е позиция „ДА” по въпроса на местния референдум. 

Позицията по въпроса е обоснована, както следва:

ИК е против община Трън, чрез общински съвет да одобрява устройствени планове, определящи територии за добив и преработка на метални полезни изкопаеми. Мотивите ни са: запазването на здравето на населението на община Трън; запазване на трънската природа, включително екосистемите, горите, ландшафта, биоразнообразието, чистотата на питейните и речните води; развитието на туризъм, земеделие, биоземеделие, животновъдство и спорт в община Трън;

Към заявлението са приложени:

  1. Протокол от 28.04.2017г. за създаване на инициативен комитет „БЪЛГАРИЯ ЗА ТРЪНСКО” за участие в информационно – разяснителната кампания по въпроса на местния референдум с позиция по въпроса и мотиви към нея и решение за определяне на лицето, което да го представлява.
  2. Нотариално заверени образци от подписите на гласоподавателите, участващи в инициативния комитет – 4бр.
  3. Декларация – Приложение № 27 –МР от книжата за местния референдум, подписана от всеки член на инициативния комитет – 4бр.
  4. Справка от 28.04.2017г. от „БАНКА ДСК” ЕАД за новооткрита банкова сметка на името на представляващия инициативния комитет на Наталия Йорданова Кадънкова, която ще обслужва само информационно – разяснителната кампания на местния референдум.
  5. Декларация от Наталия Йорданова Кадънкова – лицето представляващо инициативния комитет, че лицата отговарящи за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с информационно – разяснителната кампания са: Наталия Йорданова Кадънкова, Румяна Йорданова Боянова, Филип Младенов Димитров.

Налице са изискванията на чл.34, ал.3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление за регистрация на инициативния комитет с позиция „ДА” по въпроса на местния референдум.

Предвид изложеното и на основание чл.34, ал.3 от ЗПУГДВМС и чл.87, ал.1, т.13 от Изборния кодекс във връзка с чл.7, ал.2, изречение второ от ЗПУГДВМС Общинска избирателна комисия Трън

РЕШИ:

Регистрира инициативен комитет „БЪЛГАРИЯ ЗА ТРЪНСКО” в състав:

  1. Наталия Йорданова Кадънкова – представляващ инициативния комитет
  2. Румяна Йорданова Боянова
  3. Филип Младенов Димитров
  4. Момчил Боянов Петров

за участие в  информационно – разяснителната кампания по въпроса на местния референдум на 11 юни 2017г. с позиция „ДА” по въпроса на местния референдум, съгласно изложените в заявлението мотиви.


ИК „България за Трънско“ е учреден на основание:

Чл. 34. (3) от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление регламентиращ регистрацията на Изпълнителен комитет в подкрепа на въпроса на местен референдум.

Чл. 151 (2), Чл. 152 3. и Чл. 153 от Изборния кодекс регламентиращи образуването и регистрацията на Инициативен комитет.

Решение 64 от протокол 8 от 21,04.2017г. на Общински съвет Трън за провеждане на местен референдум на територията на община Трън на дата 11.06.2017г, с въпрос: „Против ли сте община Трън, чрез общинския съвет да одобрява устройствени планове, определящи територии за добив и преработка на метални полезни изкопаеми?“.

ИК се учредява за времето на кампанията и провеждането на местен референдум на територията на община Трън на 11.06.2017г.

Цели и средства за постигането им на ИК „България за Трънско“ :

Целите на ИК са:

– участието в заседанията на Общинската избирателна комисия за изборите за местен референдум в община Трън на 11.06.2017 г.

– провеждането на кампания в подкрепа на поставения въпрос на местния референдум в община Трън на 11.06.2017 г.

– присъствие в изборния ден на 11.06.2017 г. под формата на застъпници в избирателните секции, гарантиращо провеждането на честни и демократични избори.

Средства за постигането на целите:

– провеждане на толерантна и позитивна кампания в подкрепа на поставения въпрос при стриктно спазване на Изборния кодекс;

– изработването, поставянето на агитационни материали в подкрепа на поставения въпрос. Агитационните материали ще бъдат премахнати след края на кампанията;

– разяснителна кампания в община Трън за потенциалните ползи и вреди от добив и преработка на метални полезни изкопаеми;